Zkoušky loveckých psů z výkonu


Seznam rozhodčích:

AM ČR vede seznam rozhodčích pro posuzování zkoušek loveckých psů z výkonu, na základě pověření MZe č. 2/2020 ze dne 31. 10. 2019, článek č. 8, (AMČR vede seznam vrchních rozhodčích a rozhodčích pro jednotlivé skupiny, v němž jsou uvedena jejich jména a příjmení, data narození, adresa a dále údaje umožňující ověření získání požadované kvalifikace a splnění podmínek stanovených pro výkon této funkce. Údaje v tomto seznamu, s výjimkou adresy a dat narození, jsou údaji veřejnými. Ministerstvo zemědělství je oprávněno nahlížet do výše uvedeného seznamu, nebo požadovat jeho předložení se všemi přílohami. AM ČR tento seznam Ministerstvu zemědělství na požádání poskytne) vedeného pod č.j.: 56843/2019-MZe-16233.

AM ČR je pro zájemce z řad rozhodčích otevřenou organizací a členství v AM ČR není podmínkou k zařazení na seznam rozhodčích.

  • seznam se průběžně aktualizuje (poslední aktualizace 19.10.2022)