O Asociaci myslivosti ČR


Proč Asociace myslivosti?

Na počátku roku 2012 při sérii seminářů Zemědělství a myslivost, kterou pořádala v jednotlivých regionech Asociace soukromého zemědělství a její komoditní rada pro lesy a myslivost, bylo hojně diskutováno o potřebě vzniku samostatné myslivecké organizace. 

Dobrovolného a nezávislého sdružení občanů, pro něž je myslivost a ochrana přírody tradičně postavena na vlastnictví pozemků a jejichž cílem je vrátit vlastníkům a zemědělcům taková postavení a práva, která měli před rokem 1948.

Při diskusích na těchto školeních projevili účastníci zájem o zřízení organizace, která by prosazovala účinný systém při naplňování práv vlastníků honebních pozemků při řízení myslivosti, tvorbě a využívání honiteb a odmítala snahy o opětné odtržení výkonu práva myslivosti od vlastnictví půdy (včetně vytvoření jediné myslivecké organizace, ve které by mělo být povinné členství ze zákona pro aktivní myslivce).

Vznik organizace

Na ustavující schůzi v Plzni tak byla v létě 2012 založena Asociace myslivosti ČR při Asociaci soukromého zemědělství ČR, jejímž předsedou se stal Josef Plzák, místopředsedy Ing. Jan Miller, Ing. Václav Perník ml., Mgr. Martin Vovsík a JUDr. Pavel Eret. Organizace má statut občanského sdružení.

Činnost a vize sdružení

  • Z programového prohlášení této nově vzniklé asociace vyplývá, že organizace vytvoří odborné pracovní komise a  rozvine spolupráci s organizacemi a specializovanými odborníky na mysliveckou problematiku. Mezi její priority bude patřit myslivecká legislativa.
  • Pro sjednocení názorů vlastníků, uživatelů honiteb a jednotlivých myslivců je nutné vytvořit informační a konzultační servis, který bude zajišťovat poradenskou činnost a současně usilovat o získání kompetencí pro řešení vzniklých problémů.
  • V rámci snižování škod, které působí volně žijící zvěř, bude iniciovat odborný přístup při prováděných úpravách krajiny v rámci pozemkových úprav a stanovení dotačních podmínek v zemědělství v oblasti přímých plateb.