Způsob provádění zkoušek

pro myslivecké hospodáře


(1) Zkoušky pro myslivecké hospodáře mají písemnou a ústní část. Písemná část se koná před částí ústní, trvá nejdéle čtyři hodiny a obsahuje otázky z těchto předmětů:


 • a) I. skupina
  práva a povinnosti mysliveckého hospodáře a s nimi související předpisy o myslivosti, ochraně přírody a krajiny, zbraních a střelivu, veterinární předpisy, předpisy o ochraně zvířat proti týrání - vše se zaměřením na práva a povinnosti mysliveckého hospodáře, právní předpisy Evropské unie a mezinárodní úmluvy týkající se myslivosti;
 • b) II. skupina
 1. zařazování honiteb do jakostních tříd, minimální a normované stavy zvěře, chov zvěře v oblastech chovu zvěře,
 2. plány mysliveckého hospodaření, vedení myslivecké evidence a statistiky, povolenky k lovu,
 3. myslivecká zařízení, péče o zvěř, zásady chovu a ochrany zvěře a životního prostředí, zvláště chránění živočichové,
 4. ekologie, etologie a její využití v myslivecké praxi, pohoda zvěře a ochrana přírody v České republice;
 • c) III. skupina
 1. výživa zvěře,
 2. nejdůležitější nemoci zvěře, předcházení těmto nemocím, postup při jejich zjištění, včetně léčebných prostředků a ochranných opatření,
 3. ošetřování ulovené zvěře, jejích jednotlivých částí, úprava a hodnocení trofejí, systém chovatelských přehlídek,
 4. myslivecká zoologie a kynologie;
 • d) IV. skupina
 1. myslivecké zvyky a tradice, myslivecká kultura, myslivecká mluva,
 2. lovectví, lovecké zbraně a střelivo a bezpečnost při zacházení s nimi, lovecká pravidla, způsoby lovu, včetně sokolnictví,
 3. základy první pomoci při úrazech při provádění práva myslivosti,
 4. systém kontroly ulovené zvěře a jejího označování.

(2) Při písemné části musí uchazeč vypracovat podle zadání návrh plánu mysliveckého hospodaření v honitbě, statistický výkaz o stavu honitby, záznam o ulovené zvěři, včetně její kontroly a označení, jejím prodeji a ostatních dispozicích s ní, dále podle zadání vypracovat evidenci vydaných povolenek k lovu a v honitbě používaných loveckých psů.

 

(3) Ústní část zkoušky pro myslivecké hospodáře se skládá ze všech předmětů uvedených v odstavci 1 před zkušební komisí, která je šestičlenná a tvoří ji předseda, místopředseda a čtyři zkušební komisaři. Před zkušební komisí může být ve stejném okamžiku zkoušen pouze jeden uchazeč.